MARCH-MIRACLE-SERVICE KOINONIA ABUJA WITH APOSTLE JOSHUA SELMAN