Miracle-Service-November-Koinonia-Abuja-with-Apostle-Joshua-Selman-Nimmak-Lite.mp3